April fool’s birds- like a lie

April fool’s birds- like a lie


Ianthi Agelioglou, Anastasia Douka, Vasilis Noulas, Myrto Xanthopoulou, Dora Economou and DSK: Despina Sevasti, Sofia Simaki, Kostas Tzimoulis


Emmanouil Benaki 146b
Athens


April 1 – April 5
2015